HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                         

Gelijkenissen van Jezus - deel 26 - 'De onrechtvaardige huishouder'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

'De onrechtvaardige huishouder' gelijkenis van 'Het huis op de rots'

Verhaal Lukas 16:1-8

Jezus was een buitengewoon verteller. Hij wist dat verhalen sprekender zijndan geleerde uiteenzettingen. Daarom verkondigde hij zijn boodschapmeestal met gelijkenissen of parabels, eenvoudige verhaaltjes uit hetdagelijks leven, die iedereen kon verstaan.

Wie een parabel begint te vertellen, wekt de indruk dat hij plots overiets anders begint. De toehoorder vraagt zich af wat dat vreemdeverhaal hier komt doen. Een parabel vertelt met opzet vaak ongewone entegenstrijdige dingen, die de luisteraar schokken of ergeren.

Juist daardoor zet hij je aan het denken. Hij dwingt je om je eigen maniervan leven in vraag te stellen. Hij plaatst je voor de keuze tussen tweelevenswijzen of -mogelijkheden. De Toehoorder moet kiezen tussenzijn eigen standpunt en het standpunt van Jezus. Met andere woorden:eenparabel bevat een oproep om voortaan anders te leven.

Sterk verhaal

We weten niet wanneer Jezus deze gelijkenis verteld heeft. Misschienknoopte hij aan bij een voorval dat zijn leerlingen hem volverontwaardiging verteld hadden. De reactie van Jezus is zo vreemd. Hijvertelt een zo mogelijk nog sterker verhaal:het verhaal van deonrechtvaardige rentmeester, die het bezit van zijn heer erdoor jaagt.Hij wordt door zijn heer op het matje geroepen om rekenschap af teleggen.

De rentmeester voelt het mes op de keel. Hij blijft echter nietbij de pakken zitten. Beslist, maar gewetenloos treft hij onmiddellijkmaatregelen. Om zijn toekomst te verzekeren, gaat hij heel gewiekst enslim te werk. Aan de schuldenaars van zijn baas scheldt hij eengedeelte van hun schuld kwijt. Wie honderd vaten olijfolie schuldigwas, moet er maar vijftig teruggeven. Van honderd zakken tarwe, maakthij er tachtig. Natuurlijk is deze handelwijze onrechtvaardig. Maar zohoopt de pientere rentmeester na zijn ontslag bij deze nieuwe vriendenterecht te kunnen.

Verrassing


Nu volgt de verrassing. Jezus keurt deze oneerlijke rentmeester nietaf, nee, hij prijst hem zelfs. Maar let goed op:Jezus keurt niet deoneerlijke handelwijze van de rentmeester goed. Hij noemt hem niet voorniets de 'onrechtvaardige' rentmeester. Maar toch, zegtJezus tot zijn leerlingen, hebben jullie van deze gewetenloze bedrieger iets te leren. Jullie zouden in dienst van het koninkrijk der hemelen,dat is de toekomstige nieuwe wereld van God, even vastberaden envindingrijk moeten zijn. In de crisissituatie die de rentmeesteroverkwam, ging hij niet moedeloos bij de pakken neerzitten. Hij nam beslist en stoutmoedig maatregelen om zich een nieuw bestaan op tebouwen.

Neem daar gerust een voorbeeld aan, zegt Jezus tot zijnleerlingen. In dienst van het koninkrijk der hemelen, in dienst van deliefde, in dienst van de betere wereld die God wil, zouden jullie evenvindingrijk en vastberaden moeten zijn. Christenen zouden met evenveeloverleg en doorzicht moeten handelen in dienst van het goede als dezeonrechtvaardige rentmeester in dienst van het kwade. Maar dat is helaasniet altijd zo. De kinderen van deze duistere wereld zijn vaakvindingrijker en creatiever dan de kinderen van het licht. Het zoujuist andersom moeten zijn.

Verbeeldingskracht naar Jezus'voorbeeld

Christenen zouden steeds nieuwe middelen en nieuwe wegen moetenbedenken om het hart van de moderne mens te raken met de boodschap vanJezus. Dat is niet gemakkelijk. Ze kijken het best naar Jezus zelf.Niemand was zo creatief en vindingrijk om mensen te helpen als Jezus.In alle omstandigheden reageert hij trefzeker en attent. Hij doorzietalle mensen tot in het diepste van hun hart, want voor Jezus is eenmens waard wat hij waard is in zijn hart. In Gods naam wil hij dewereld veranderen, beter en mooier maken. Daarom verlegt hijvoortdurend de grenzen. Hij duldt geen middelmatigheid, geen sleur,geen passief afwachten. Iedereen moet voortdurend waakzaam zijn om opeen nieuwe manier te gaan leven.

Durf

Jezus durft te geloven in de mogelijkheden van eenvoudige en gewonemensen. Hij kiest ongeschoolde vissers uit om van hen zijn rondreizendepredikers te maken. En met welk resultaat! Op de sabbat moest jeeigenlijk je handen vrijhouden om God te dienen. Maar Jezus durft hetanders te doen. Ook op de sabbat helpt Hij zieken en mensen metproblemen. Hij geneest hen en zegt: 'De sabbat is er voor de mensen niet de mens voor de sabbat' (Mc 2,27).
Dat is ongetwijfeld de meest menselijke uitspraak die Jezus ooit gedaan heeft!

Hoop

Jezus geeft nooit op. Tegenslagen sporen hem telkens weer aan totnieuwe ontdekkingen. Ondanks alles blijft hij dromen van eenrechtvaardige en betere wereld. Niets of niemand kan hem deze droom uithet hoofd praten. Zelfs zijn sterven wordt een nieuwe, laatstemogelijkheid om het koninkrijk van zijn Vader dichterbij te brengen.Vanop het kruis blijft hij geven en vergeven, blijft hij mensen aanelkaar schenken. Het is bijna niet te geloven. Hoe kan de liefde vaneen mens zo creatief en vindingrijk zijn! Alles hebben we van Jezus teleren. Hij is de 'rechtvaardige' rentmeester, die degoederen van zijn Heer goed en creatief beheert.

En wij?

Van deze gelijkenis gaat een sterke oproep uit. Hoe kunnen wij thuis enop school creatief en vindingrijk zijn? Hoe kunnen wij een betereschool en een betere thuis maken?

Wandel als kinderen van het Licht

Efeze 5: 1-21

Efeze was een adembenemende havenstad. Wie er woonde of er een bezoekbracht werd er in ondergedompeld. Het was net Rotterdam. De stad hadeen indrukwekkende geschiedenis en een fantastische cultuur. In hetcentrum stond de grote tempel van Diana, die hoorde tot de zevenwereldwonderen. In dit Romeinse Rijk nam Efeze een voorname plaats in.Wie in Efeze woonde hoorde echt ergens bij en wie op doorreis was werdgeboeid door de uitstraling van de stad. Maar Efeze had ook een anderezijde, de achterkant van de havenstad. Op de wallen werd hoererijbedreven. Drankmisbruik was aan de orde van de dag. Er werd op eengrove manier zaken gedaan. Het taalgebruik was zeer asociaal. De stadwas doortrokken van criminaliteit. Handige jongens (die er toen ook alwaren) wisten duizenden tempelbezoekers veel geld af te troggelen.

Je kunt zeggen: dat hoort er allemaal bij, zo zit de wereld in elkaar.Als je daar niet aan mee wilt doen moet je op de hei gaan wonen. Maarin de Bijbel staat dat toch anders. Denk bijvoorbeeld maar aan degeschiedenis van Daniel. Hij bad tot God, terwijl het bidden tot anderegoden dan tot de koning verboden was. Hij bleef zijn eigen God dienenin een wereld waar dat eigenlijk verboden was.
Ook wij horen God te dienen met ons hele hart. Dat moesten de mensen inEfeze ook. Ze moesten wandelen als kinderen des lichts, zoals Paulusdat noemt in zijn brief aan Efeze.

de verzen 8 - 10 van Efeze 5

Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere;wandelt als kinderen des lichts'. Want de vrucht des Geestes isin alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat deHeere welbehagelijk is.

Want gij waart eertijds duisternis…

We leefden in de zonde en gaven ons over aan de duivel en de wereld. We hadden geen Licht nodig.
….maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts.
Paulus wijst hier terug naar het moment van de bekering of liever hetmoment van levensvernieuwing. Toen viel niet alleen de breuk met hetoude leven, met het zondige 'ik', maar toen viel ook debreuk met de 'wereld'. De tijd voor de wedergeboorte, detijd van de oude mens noemt Paulus 'duisternis', de tijddaarna, de tijd van de nieuwe mens noemt hij 'licht'. Doordeze tegenstelling onderstreept hij nog eens het radicale van de breukmet de wereld.

Wat is nu precies wandelen in het licht en wandelen in de duisternis?Wandelen is wel lopen maarlopen is niet altijd wandelen. Wandelen roept gedachten op vanontspanning, ongebondenheid, rust en genoegen. De Bijbel spreekt overtwee manieren van wandelen. In het licht en in het donker.
Wat is een wandel in de duisternis? De apostel Paulus geeft er eenantwoord op.: dat zijn onvruchtbare praktijken die het daglicht nietkunnen verdragen. Hij noemt er enkele uit zijn tijd en ze gelden, denkik, vandaag evenzeer. Allereerst is er de morele ontaarding, die zichuit in egoïstisch denken en doen. Dan de hebzucht: als ik het maarhebt dan interesseert de rest mij weinig.

Dit zijn uitingen van wandelen in de duisternis en een pad bewandelenzonder God in de wereld tot eigen genoegen. Een leven dat wat lijktmaar ten diepste inhoudloos en hol is. Moeten wij ons niet ernstigafvragen in hoeverre wij daarin wereldgelijkvormig zijn of steeds meerworden. Kerk en wereld gaan hand in hand en zonde is geen zonde meer.De scheidingslijnen zijn bijna uitgewist en kerkelijke jongeren enouderen passen zich steeds meer aan, aan de wereldse levensstijl.

Is er dan nog verandering mogelijk?

Ja die is er, maar dan moet er en totale ommekeer, bekeringplaatsvinden in denken en doen. Hoe kan dat? Dat kan alleen wanneerGods geest gaat werken en de rust onrust wordt en het geluk ongeluk enhet vermaak onvermaak en het genoegen ongenoegen. Godsdienstige mensendenken vaak dat mensen die nergens aan doen ongelukkig zijn, oprechtechristenen weten het wel zeker, alleen dat is in de beleving van dewereldse mens niet zo. Integendeel, in een tijd van massalekerkverlating zijn er juist velen die zich bevrijd voelen van diegodsdienstige ballast. Eerst wanneer er een ommekeer en bekering plaatsvindt en iemand van binnenuit vernieuwd wordt weet hij/ zij dat ereertijds een wandel in de duisternis was.

Zo is het gebeurd bij de geadresseerden van Paulus brief. Hij schrijft:'Want gij was eertijds duisternis maar nu zijn jullie licht in deHeere, wandelt dan als kinderen van het licht. Zij waren beschenen doorhet genadelicht en dat licht ontdekte de duisternis, hun duisternis.Eerst wandelden zij zonder God, maar sinds dat licht hun levenverlichtte, hebben ze een hartelijke begeerte gekregen om opnieuw tegaan wandelen. Te wandelen als geliefde kinderen en navolgers van God.Alles is hetzelfde gebleven, hun woning, hun werk, hun gezin enfamilie, alleen hun handel en wandel is van nu voortaan in het lichtvan Gods vriendelijk aangezicht en dat biedt in dit tijdelijk leveneeuwigheidsperspectief.

In vers 11 en 12 staan nog meer vruchten van de Geest. Namelijkhet bestraffen van de onvruchtbare werken der duisternis. Je moet geengemeenschap hebben met de duistere werken, je moet er niet mee omgaanen je niet aan overgeven. Probeer en van te vluchten, je er niet mee inte laten.
De werken der duisternis gebeuren 's nachts en niet overdag. Hetkan het daglicht niet verdragen. Overal, dus ook in Efeze gebeurdendeze duistere werken 's nachts.

Gods Woord brengt de waarheid aan het licht. Door dit licht worden weontdekt aan onze zonden, aan onze geestelijke doodstaat. Als we datgaan zien en wakker worden uit de dood dan zal Christus over onslichten met Zijn genade en goedheid.

Ook in dit nieuwe jaar wil God van ons dat we leven zullen in Zijnlicht, naar Zijn wil. Paulus zegt dat ook in de volgende verzen. Zietdan hoe gij voorzichtiglijk wandelt niet als onwijzen maar als wijzen.Benut de tijd die je krijgt om goed te doen voor God en Zijn koninkrijkvoor je eigen zaligheid maar ook voor die van anderen. Luister nietnaar de wereld. Maar luister naar Gods wil en niet naar jezelf. ProbeerGod lief te hebben en in Zijn licht te leven. Geef God de eer, metpsalmen, lofzangen en geestelijke liederen in je hart. En dank God voorde dingen die Hij je geeft.
De laatste vermaning staat in vers 21 waar staat dat je elkaaronderdanig moet zijn in de vreze van God. ' Wie groot wil zijn,wasse andermans voeten'. En dit kan alleen door en in de vrezevan God. Dat is de poort die ons de toegang geeft tot dit onderdanigzijn aan elkaar. Alleen als we elkaar onderdanig zijn, is ons lof- endanklied aangenaam in de oren van onze God en Vader. En dat kanalleen door of in de vreze van God, door Zijn licht.

Licht en duisternis Licht en duisternis is een interessante tegenstelling die we door de hele Bijbel heen tegenkomen.

In Genesis 1:2, het tweede vers in de Bijbel, spreekt God er al over.Hij zegt daar dat duisternis op de afgrond was. Op de eerste dag van deschepping maakte God licht en Hij scheidde het licht van de duisternis.

Vanaf die tijd wijst God ons er steeds op dat er scheiding is tussenlicht en duisternis; in de zichtbare wereld door de aanwezigheid van dezon en de maan en ook in de geestelijke wereld.

In de geestelijke wereld staat duisternis voor het leven zonder God envoor de heersers van de duisternis van ons wereld-systeem en de dadenvan ons zondige leven.

Geestelijk licht moet dan met God te maken hebben; Zijn Woord, deBijbel, Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus en Zijn kinderen, degenendie geloven in Zijn Woord.

Het is interessant om te weten dat de Bijbel begint met duisternis maareindigt met God Die het Eeuwige Licht is, onafhankelijk van de zon ende maan. We lezen hierover in Openbaring 22:5 en Jesaja 60:19,20voorspelt deze waarheid.

Toen Christus nog niet op aarde was gebruikte God het wonder van hetlicht om de mensen Zijn aanwezigheid te laten zien. God gebruikte debrandende braambos om tot Mozes te spreken en de vuurkolom om deIsraëlieten 's nachts uit Egypte te leiden.Toen de apostel Pauluswerd gered werd hij verblind door een groot licht en toen Petrus werdbevrijd uit de gevangenis scheen er licht in de gevangenis.

Aan de andere kant is geestelijke duisternis een gevolg van satan, degod van deze wereld, die de harten van de mensen verblindt. 2 Korinthe4:3,4

Christus kwam als een Licht in de wereld en een ieder die in Hem gelooft blijft niet in de duisternis. Johannes 12:46

Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht omdathun werken slecht waren en zij wilden zich in de duisternis verstoppen.

Er zijn maar weinig mensen die begrijpen dat licht en duisternis voorGod hetzelfde zijn. Psalm 139:12 God ziet zelfs de dingen die wij inhet geheim doen en de mens zal daarvoor op een dag verantwoording afmoeten leggen. 1 Korinthe 4:5

Voordat wij in Christus geloofden sprak God over ons als duisternis,maar nadat wij geloofden werden wij kinderen van het licht genoemd.Efeze 5:8

Als kinderen van het licht moeten wij geen gemeenschap hebben met deonvruchtbare werken van de duisternis, maar ze eerder bestraffen doorhet licht. Efeze 5:11,13

Romeinen 13:12 zegt dat wij de werken der duisternis moeten afleggen en de wapenen van het licht aan moeten doen.

Dat is een interessant punt. In Efeze 6 gaat het over de wapenrusting,waarom hebben wij die nodig?! - om te kunnen staan tegen de listigeomleidingen van de duivel en tegen de geestelijke boosheden in delucht. In 2 Korinthe 11:12 staat zelfs dat de satan zichzelf verandertals een engel des lichts.

Zelfs één klein kaarsje kan de duisternis overwinnen ineen donkere plaats. Fillipenzen 2:15,16 zegt dat wij schijnen alslichten in de wereld, voorthoudende het Woord des Levens.

Dat vers uit Filippenzen herinnert me aan een ander vers: Psalm 119:130"de opening van Uw woorden geeft licht". Dus om meer geestelijk lichtte hebben moeten wij het Woord blijven lezen, bestuderen, memoriserenen het gebruiken als de duisternis ons wil overvallen.

En in ons dagelijks leven moeten wij de duisternis ( de daden van eenzondig leven) niet mixen met het licht ( de Heere Jezus Christus). InRomeinen 16:19 staat: "ik wil dat gij wijs zijt in het goede, dochonschuldig in het kwade". Dus houd jezelf rein en laat hetLicht des Levens door je heen schijnen, ook in het nieuwe jaar.


Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen


Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)