HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                           

Gelijkenissen van Jezus - deel 28 - 'De heer en zijn knecht'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

'De heer en zijn knecht'gelijkenis van 'Het huis op de rots'

.

Verhaal Lukas 17:7-10

7 En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of de beesten hoedende,die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kombij, en zit aan?

8 Maar zal hij niet tot hem zeggen: Bereid, dat ik te avond zal eten, enomgord u, en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben; eneet en drink gij daarna?

9 Dankt hij ook denzelven dienstknecht omdat hij gedaan heeft, hetgeen hem bevolen was? Ik meen, neen.

10 Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is,zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan,hetgeen wij schuldig waren te doen.

'Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan. (vs. 10)'

Leven voor God ontzorgt

Er zijn altijd wel mogelijkheden om onszelf met anderen te vergelijken. Rapportcijfers, sportprestaties, rangen toplijsten. Zo'n vergelijkingkan gunstig uitvallen voor sommige mensen, anderen worden erdoorontmoedigd doordat ze de 'mindere' zijn.

Zo wordt er ook wel eens over geloven gesproken: dat de een daarinbeter zou zijn dan de ander. Is dat goed? Nee. God geeft geloof en datkrijgen we niet voor onszelf maar om ons leven in dienst te stellen.Net als een knecht in Jezus' dagen. De arbeidsverhoudingen waren vrijstrikt. Van een knecht werd verwacht dat hij zich dag en nacht inzettevoor zijn heer. Hij was alleen verantwoording schuldig aan zijn heer,niet aan zijn collega knechten. Zo hebben wij dat volgens Jezus naarGod toe. Wanneer we dag en nacht voor Hem leven en doen wat Hij onsopdraagt, vervullen we onze plicht. Dat ontslaat ons van hetvergelijken met anderen. Wat een opluchting.

Echt geloof verzet bergen


Dienen in de bijbel - 1"Dienaar"in de bijbel beantwoordt grosso modo aan één Hebreeuwswoord1: 'ebed, en vier Griekse synoniemen: doulos, diakonos,hypêretês en pais. Deze vier Griekse woorden krijgenongeveer dezelfde theologische betekenis, al zijn ze niet alle viereven oud-testamentisch verankerd. Het Griekse woord diakonie, diakoneinverwijst vooreerst naar 'dienen aan tafel', vervolgens naarhet helpen van iemand (bvb. voor zijn onderhoud), en algemener dan naarhet iemand van dienst zijn, wat en hoe ook. Deze betekenissen staan vervan slavernij en verlies van persoonlijke vrijheid. Tochveronderstellen ze een vorm van ondergeschiktheid die de Griek nietligt.

Op te merken valt dat de Griekse cultuur, ook het latere hellenisme,het vocabularium 'slavernij, dienst' weert uit de religie.Deze woordengroep heeft met name een negatieve betekenis in een cultuurdie zo de nadruk legt op de individuele vrijheid. De Griekse goden zijngeen majestueuze en onbereikbare persoonlijkheden, maar eerdermenselijke wezens met
huiselijke kenmerken. Ze zijn zelf onderworpen aan het'lot'. Grieken buigen niet voor hun goden, zoals de slaafdit doet voor zijn meester. Ze willen op voet van gelijkwaardigheidomgaan met de goden.

In het Oude TestamentDe bijbel aanziet 'dienen' als een positief gegeven. God wil gediend worden in Zijn tempel.
Priesters en levieten zijn belast met de dienst van God. Maar ookgelovigen komen Hem dienen. De dienst die God wil, is niet loutereredienst, maar ook gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Het hele levenwordt betrokken in de dienst aan God (Torah).
'Barmhartigheid/gehoorzaamheid wil Ik, liever dan offers'.(1Sam 15,22; Dt 5,29; Hos 6,6 cf Jer 7,22-23). God wil exclusiefgediend worden: afgodendienst wordt altijd afgekeurd. In de bijbelsevisie schaadt de dienst van God niet aan de menselijke waardigheid.Integendeel door te dienen wordt deze waardigheid bevestigd. Dienaarzijn van God is eervol.

In het Nieuwe Testament1. Het thema 'Jezusdienaar' is oorspronkelijk in het N.T. maar niet dominant. Hetwoord heeft een waaier aan betekenissen en verwijst naar diverseoudtestamentische bronnen. Eén inspiratiebron is de figuur vande Lijdende Dienaar uit Jesaja. Toch mag men die bron nietverabsoluteren en Jezus' rol herleiden tot uitboeten enverlossing. Heel Jezus' leven met inbegrip van zijn passie endood is een dienst. Vaak verwijst dienaar-Jezus naar nederigheid.

'Welnu, als Ik, jullie Heer en Meester, jullie voeten hebgewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik hebjullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik jullie hebvoorgedaan.' (Joh 13,14-15) In de Handelingen krijgt Jezus 4x detitel 'dienaar'.
Daarvoor wordt het Griekse woord 'pais' gebruikt, en ditverwijst - in een context van joodschristelijke liturgie -naar het zoonschap.

Jezus benadrukt de exclusiviteit van de dienst aan God: 'Niemandkan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de anderhouden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.' (Mt6,24 par). Jezus vertelt parabels waar dienaars in optreden. Lucas wilmet de parabel over de tafeldienst (17,7-10) de verkondigers van hetevangelie en de leiders van de gemeenschappen (17,5) afhouden van elkezelfverheerlijking voor God. De parabel van de onbarmhartige dienaarbij Mt schetst duidelijk de dubbele verhouding van de christen tot Goden tot de medebroeder: wie de barmhartigheid van God ervaren heeft, zalzich ervoor hoeden om die te weigeren aan zijn medebroeder.

In het Magnificat drukt 'dienaar' de christelijke geloofservaringuit: 'God heeft omgezien naar zijn vernederde dienares' (Lc

1,48). Het is de echo van Maria's woord bij de aankondiging:'Ik ben de dienares van de Heer' (Lc 1,38). Bij Johannesgaat dienaar-zijn van Christus samen met vriendschappelijke omgang:'Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeftgeen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdatIk alles wat Ik van de Vader heb vernomen
aan jullie heb meegedeeld.' (Joh 15,15) Navolgen en leerling zijnbetekenen dienstbaarheid ('Mijn vrienden zijn jullie, maar danmoeten jullie doen wat Ik jullie opdraag' Joh 15,14).

Het sterkste voorbeeld van die dienstbaarheid geeft Jezus op de laatsteavond, wanneer Hij zijn leerlingen de voeten wast (Joh 13) en zichzelfdienaar noemt (Lc 22,27).
'Dienen' wordt in de evangelies gebruikt om deverantwoordelijken van de gemeenschap te wijzen op hun plicht totdienst aan de gemeenschap. 'Wie daarentegen groot wil wordenonder jullie, moet jullie dienaar (diakonos) zijn; wie onder jullie deeerste wil zijn, moet slaaf (doulos) van allen wezen' (Mc 10,43;vgl. Mt 20,26-27). De eerste zijn is de laatste worden en zichzelf ineen situatie van afhankelijkheid plaatsen. Christus is in deze eenvoorbeeld om na te volgen (Mc 10,45 par. Mt 20,28; Lc 22,27).

De term 'dienaars van de Heer' wordt een standaardterm omzowel de geloofsverkondigers als de christenen te karakteriseren. Ookde apostelen worden dienaars van Christus genoemd, of noemen zichzelfzo: Rom 1,1; Fil 1,1; 2 Pe 1,1; Jud 1; cf. Kol 4,2; Jak 1,1a. Paulus isduidelijk: als dienaar van de Heer heeft hij zich op een bepaaldemanier te
gedragen: 'Tracht ik nu de mensen te winnen of God? Zoek ik somsde gunst van mensen? Als ik die zocht, zou ik geen dienaar van Christuszijn.' (Gal 1,10)

De apostelen zijn wat oneerbiedig gezegd 'doorgeefluik van de verlossing': de dienaars van Christus geven de vruchten van deverlossing door. (Ef 6,6; Rom 14,18; 16,18; Kol 3,24) In de combinatievan 'verlossing' en 'dienaar' schuilt eenparadox. De verlossing is niet zomaareen tocht van slavernij naar vrijheid, al drukt deze overgang eenwaarheid uit en is ze zelfs een staande uitdrukking bij Paulus. Deverlossing voert enerzijds weg uit de machten van de dood: devergankelijkheid, de zonde, de onzuiverheid en onrecht, begeerten enlusten, valse goden, de heerschappij van de wet, de vrees voor de dood.(Rom 8,21; 6,6.17.20; Joh 8,34; Rom 6,19; Tit 3,3; Gal 4,8; Rom 7,25cf. Gal 4,3.9; Heb 2,15).

Christus heeft ons vrijgekocht (Gal 3,13;4,4-5). De verlossing leidt anderzijds tot verbondenheid met, ja,afhankelijkheid

van Christus. De mens wordt een 'zoon' van God (Gal 4,5-7;Rom 8,15.23). De vrijheid en het zoonschap zijn dus geen individuelewillekeur en autonomie: 'u werd geroepen tot vrijheid. Alleen,misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven,maar dien elkaar door de liefde'. (Gal 5,13) Kortom, de christenis dienaar van Christus. Vrijheid én gehoorzaamheid aan Christussluiten elkaar niet uit. Integendeel, Christus heeft ons vrijgemaakt.

Paulus omschrijft zichzelf als een dienaar van de gemeenschap en van het evangelie.
Vanuit deze belangeloosheid aarzelt hij niet om zich aan te passen aande verschillende milieus. Hij is bereid om slaaf van allen te zijn, omtot het uiterste te gaan in zijn toegevingen en om risico's tenemen in zijn omgang met Joden, heidenen en zwakken. In dezelfde dienstvan het evangelie verzamelt hij medewerkers. Dienst betekent hier datde apostel volledig in beslag genomen wordt door de boodschap die hijbrengt, en dat hij beschikbaar is voor de mensen.

Deze praktische houdingen zijn het gevolg van een fundamentele houding: de apostel isdienaar van Christus. De apostel is dienaar van het evangelie:'Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan dienaren dieu geholpen hebben om tot het geloof te komen, en wel ieder op zijneigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft.' (1Kor 3,5; Hd20,24; 21,29)

En al is de apostel in barmhartigheid en uit genade tot dienstbaarheidgeroepen, toch kan hij krachtdadig en met gezag optreden. (2Kor 4,1-2)

De dienst van het evangelie is eervol (2Kor 3,9.10) maar omvat ook hetverduren van moeilijkheden, nood en ellende. De apostel maakt de ruweervaring mee van het lijden aan fysieke kwalen en soms morele angsten.Toch dient hij slechts verantwoording af te leggen aan God en aanChristus (1Kor 4,1-3; 3,12-14) wat hem intussen niet spaart vanvervolging.

'Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast methet beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt nietsanders geëist dan dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter weiniggelegen aan uw oordeel, of dat van enige menselijke instantie. Ikoordeel niet eens over mezelf. Want al ben ik mij van niets bewust,daarom ga ik nog niet vrijuit. Hij die over mij oordeelt, is deHeer' (1Kor 4,1-3).


Dienen in de bijbel - 2

Christenen zouden zonder uitzondering het belang van Liefde goed moetenbegrijpen. Want God is Liefde en Hij wil, dat die Liefde ookdóór en in de levens van Zijn kinderen gezien zal worden!
Als wij als christenen het Evangelie willen uitdragen en zielen totJezus willen brengen, dan is de Liefde onder elkander heel belangrijk.Jezus zegt in Joh. 13:35 dat de mensen zullen erkennen, dat wij Zijndiscipelen zijn als wij liefde onder elkander hebben. Jezus spreekthier over "agapé". Agapé (Gr.) is goddelijkeLiefde, die niets te maken heeft met erotiek of sympathie. Het is naarelkaar overbuigende Liefde, die de ander wil helpen en behouden.

Aan die Liefde zullen de mensen zien, dat wij Zijn discipelen zijn. Enwie zijn Zijn discipelen? Dat zijn zij, die een waarachtig geloofhebben en Hem volgen. M.a.w. aan de Liefde in een persoon zie je of hijeen echt geloof in Jezus heeft!
Laten we Matt. 22:35-40 eens lezen --- "En een uit hen, zijndeeen wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gijzult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uwziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Jezus zegt hier dat het allerbelangrijkste gebod uit Gods Woord deLiefde is. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En danzegt Hij dat het gehele Woord van God, de hele bijbel, aan dezetwee geboden van Liefde hangt. Mijn bijbel heeft ruim 1400pagina's, 66 boeken en misschien méér dan een halfmiljoen woorden. En er komen in die bijbel zeker vele honderdenonderwerpen aan de orde. Maar Jezus zegt dat al dit geschrevene, dithele Woord, aan die twee geboden van Liefde hangt. Liefde is als hetware de inhoud, de context, de samenvatting, de opdracht van de gehelebijbel.

De apostel Paulus zegt in de Corinthe-brief (1 Cor. 13:1-3), dat Liefdede essentie van het leven is. Hij zegt dat Liefde zó cruciaalis, dat zonder Liefde ons leven voor God totaal niets, nutteloos enleeg is. Hij zegt dat je zonder Liefde niets bent, al zou jeélke van de misschien wel duizenden talen op aarde spreken.Slechts een schel, klinkend metaal zonder inhoud!
Al kun je nog zo mooi in tongen spreken, al kun je nog zo mooi praten, al ben je nog zo leuk,gevat of scherp met je woorden, al kun je nog zo mooi prediken. Al zouje misschien zelfs met de engelen kunnen praten. Zonder Liefde zijn aldie mooie woorden helemaal niets waard en zelfs zonder inhoud. Woordenzonder Liefde berokkenen alleen maar pijn en

schade bij de ander.

Al heb je de gave van profetie, zodat je precies weet ál hetgenewat er in de toekomst staat te gebeuren. Al weet je alles over deverschillende wetenschappen. Al weet je alles over de verborgenhedenvan het Woord van God of over de natuur. Zonder Liefde is het nietswaard.

Al had je al het geloof om bergen te verzetten, om dingen tot stand tebrengen, om anderen te genezen! Zonder Liefde als drijfveer heeft hetgeen nut voor je en is niets waard. Al zou je al je geld offeren aan dearmen, bijvoorbeeld aan de arme gemeenteleden van een arme voorgangerin Zambia. Zonder Liefde als drijfveer brengt het geen enkelenuttigheid voor je geestelijke leven. God verlangt uitsluitend naaronze offeranden, als die gepaard gaan met Liefde, met een bewogen hart.Al zou je jezelf, net als Jezus, in de dood overgeven, zonder Liefde ishet nutteloos!


Wat is Liefde eigenlijk?

Er staat géén definitie vanLiefde in de bijbel. Liefde is zo véélomvattend, dat eendefinitie ook niet goed mogelijk is. Maar er worden in 1 Cor. 13:4-7wél eigenschappen van Liefde genoemd. Ware Liefde is lankmoedig,goedertieren, niet afgunstig, niet lichtvaardig, niet hoogmoedig, nietegoïstisch, niet verbitterd, niet kwaaddenkend. Liefde handeltniet ongeschikt. Liefde verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maarverblijdt zich in de waarheid. Liefde bedekt alle dingen, gelooft alledingen, hoopt en verdraagt alle dingen.

Wie deze eigenschappen goed op zichzelf laat inwerken, zal bemerken datware Liefde zichzelf nooit centraal stelt. Niet het eigen ego staatvoorop, maar het belang van de ander. Liefde doet alles om het belangvan de ander te dienen. Dáárom ben je geduldig en nietverbitterd, dáárom ben je altijd vriendelijk en nietgrof, dáárom handel je niet onbezonnen, maar denk jeeerst na. Dáárom wil je niet beschuldigen, maar altijdhelpen.
En je bidt en smeekt de Heer om je hierin te helpen. Je worstelt hetuit aan Jezus' voeten: "Heer, help mij toch a.u.b. Geef mijtoch de kracht om het te doen en mijzelf prijs te geven".
Ware Liefde maakt zichzelf dienstbaar aan de ander. Dienstbaarheid is de rode draad dwars door alle eigenschappen van Liefde.

Uit de tekst Joh. 3:16-17 blijkt dat Liefde géén theorie is ------ "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijneniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft,niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoonniet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maaropdat de wereld door Hem zou behouden worden. God acteerde op de Liefde in Zijn hart. Hijgaf Zijn Zoon om ons te helpen en te redden. Hier zie je wat wareLiefde inhoudt, namelijk: Iemand met ware Liefde in zijn hart daalt afvan zijn eigen hoge positie en reikt de hand uit naar iemand die innood is. M.a.w. hij maakt zich dienstbaar aan de mens die hulp behoeft.Maar alles vanuit
een bewogen hart. Dit is Liefde in de praktijk. Het is geen lege theorie meer.

Wij zijn gehouden om het voorbeeld van onze Heiland te volgen. Dan zijnwij waarachtige discipelen. Acht toch de ander hoger uitnemender danjezelf en zie toch juist op de belangen van de ander. Uit Fil. 2:1-8blijkt ondubbelzinnig, dat
liefhebben betekent: dienstbaarheid aan de ander alsmedeofferbereidheid. Wij moeten dezelfde gevoelens van Liefde als Jezus inons hart hebben. Dan wordt je net als Jezus een dienstknecht,dienstbaar aan de ander! Dan geef je je eigen ego en je eigen belangenprijs en dan dien je het belang van de ander. Dan breng je Liefde in depraktijk.
Laten we toch als Jezus zijn, Die niet is gekomen om gediend te worden,maar juist om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voorvelen (Matt. 20:28). Ik wil u graag twee voorbeelden van dienstbaarheiduit de bijbel geven.

Leest u het schriftgedeelte Luk. 10:30-37. Net zoals de priester en deLeviet in dit verhaal hebben wij een bevoorrechte positie om God tedienen. Zij behoorden tot de stam Levi welke God rechtstreeks mochtdienen. Zo zijn ook wij door God uitverkoren en getrokken uit dezewereld om Hem te dienen. Maar brengt ons dat zoveel hoogmoed in onshart, dat wij net als de priester en de Leviet voorbij gaan aan onzemedemens? Misschien een broeder of zuster die in nood is, geestelijk ofmaterieel? Als wij iemand zien die in nood is, dan is deze mens onzenaaste. Dan moet ons hart, net als van de barmhartige Samaritaan metinnerlijke ontferming worden bewogen. Dan moeten wij zijn wondenverzorgen.

Wij verzorgen hem met olie (d.i. de Heilige Geest) en metwijn (d.i. het Woord van God). En we dragen zijn last op onze schouders(o.a. in ons gebedsleven) en brengen hem in de herberg (d.i. deGemeente) en verzorgen hem. Wij schenken hem aandacht tótdat hijgenezen is! Leest u toch wat Jezus zei in vers 36-37 --- "Wie danvan deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder demoordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hemgedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gijdesgelijks."


Het laatste voorbeeld is geschreven in Joh. 13:1-5 en 12-17. Naar demens was de handelwijze van Jezus belachelijk. Welke persoon met eenzo'n hoge positie als de Zoon van God zal zich zó diepwillen vernederen, zelfs voor zijn verrader? De voeten wassen? Je benttoch geen sloofje. Neen, zo denkt Jezus niet! Gelukkig maar.
Jezus daalde af van Zijn hoge positie en boog Zich over om een helpendehand toe te reiken aan de mens in nood. Hij kon ook niet anders, omdatZijn hart boordevol brandende Liefde was voor verloren mensen. Hij hadZijn discipelen en ons zelfs lief tot het einde toe (vers 1).

Dat einde kwam toen Hij stierf aan het kruis. Zonder schuld, zonderzonden, maar Hij deed het om ons te redden uit onze hopeloze enuitzichtsloze situatie. Het was voor Hem de allerdiepste vernedering.Als een misdadiger te moeten sterven.
Maar daarom kon Hij Zich ook vernederen om de voeten van Zijndiscipelen te wassen, teneinde aan ons christenen, Zijn volgelingen,een voorbeeld te geven (vers 15). En dat voorbeeld verdient navolging,want Hij zei in vers 17 --- "Indien gij deze dingen weet, zaligzijt gij, zo gij dezelve doet. Inderdaad! Zalig (d.w.z. deelachtig aanhet eeuwige leven) zijn wij,
als wij hetzelfde doen. Moge Jezus u rijkelijk zegenen. Hij geve u de kracht.

Christelijke dienstbaarheid

Een christen zal zich dienstbaar op moeten stellen, een slaaf staatniet boven zijn meester staat er geschreven en daarom zullen wij in desporen van de Heer Jezus Christus moeten wandelen:

Matth. 10:24-25a "Een discipel staat niet boven zijn meester, ofeen slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden alszijn meester, en voor de slaaf als zijn heer."

Joh. 13:5-14 "zeide Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaanheb? Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ikben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb,behoort ook gijelkander de voeten te wassen". Bij vele gelovigen zien wij eenduidelijk verschil tussen "geloven en dagelijkse praktijk",in de praktijk leven veel christenen zoals de mensen uit de wereldleven.

Luk. 16:13 "Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zalòf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan deene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen ènMammon". Misschien moeten wij ons zelf eens afvragen waar wijstaan, leven wij voor de Heer Jezus Christus en onze broeders enzusters óf heeft de wereld prioriteit in ons leven? Onderlingeliefde tussen christenen is vaak ver te zoeken, vaak wéétmen niet eens dat anderen lid van hun kerk en gemeente zijn. Hoe zou men dan onderlingegemeenschap met elkaar kunnen hebben zoals de Heer dit met Zijndiscipelen had?

Het christelijke dienenJoh. 2:5 "Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat!"

Joh. 15:14 "Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied".

Matth. 23:10 "Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus". (St. V) "Laat u ook geen leidslieden noemen,want één is uw Leidsman, de Christus". (NBG)

De Here God bepaald ons werk en plaats in Zijn Lichaam, de gemeenteIn Romeinen 12:1-8 lezen wij van de taken en de toegewezen plaats in het lichaam vanChristus, Zijn gemeente. Wij doen er goed aan dit Schriftgedeelte als leidraad ter harte te nemen:

Rom. 12:4 "Want, gelijk wij in één lichaam veleleden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamhedenhebben".

Rom. 12:6 "Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is."

1 Kor. 12:4-11 "Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het isdezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het isdezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het isdezelfde God, die alles in allen
werkt".

Gal. 1:1 "Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door eenmens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewektheeft uit de doden".

Iedere christen heeft een gave ontvangen om te dienen1 Kor. 12:7 "Maar aaneen ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn vanallen". (NBG) "In iedereen is de Geest zichtbaar aan hetwerk, ten bate van de gemeente". (NBV)

Marc. 13:34 "Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huisoverliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en dedeurwachter opdroeg te waken. * Jezus Christus ten hemel gevaren enZijn volgelingen opdracht heeft gegeven te "werken" totdatHij wederkomt. In de Gemeente van Christus heeft elk lid zijn eigenplaats en eigen taak, vergelijkbaar met een menselijk lichaam, elklichaamsdeel behoord tot het lichaam maar elk een eigen taak.:

1 Kor. 12:14-16
"Want het lichaam bestaat toch ook niet uit éénlid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet dehand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tothet lichaam? En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben,behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot hetlichaam?"

1 Kor. 12:28-30 "En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente,ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verderkrachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om tebesturen, en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen?Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? Hebben soms allen gavenvan genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?"

Christenen behoren te getuigen

Hand. 1:8 "Gij zult mijn getuigen zijn…." Elkegelovige kan getuigen, niemand uitgezonderd, een ieder op zijn/haar eigen niveau en kennis. De genezen, blind geboren, man kon alleenvertellen wat hij wist, meer niet. Iedere wedergeboren christen kan vertellen wat Jezus aan hem/haar heeft gedaan:

Joh. 9:11 "Hij antwoordde: De mens, die Jezus genoemd wordt,maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naarSiloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ikziende".

Joh. 3:11 "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wijweten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt onsgetuigenis niet aan".

2 Tim. 1:12 "Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar wordniet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd,dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot diedag".

De Heilige Geest ontvangen, voorwaarde voor de dienst aan de Heer Jezus
In de kracht van de Heilige Geest.

Hand. 1:8 "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heiligeGeest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en ingeheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde".

Efeze 4:30 "En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing".

Efeze 4:31 "Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar wordniet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd,dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot diedag". (St.V)

1 Thess. 5:19 "Dooft de Geest niet uit". (NBG) "Blust den Geest niet uit". (St.V)

In Hem blijven, doorgaan in gehoorzaamheid

Joh. 15:10 "Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijnliefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijfin zijn liefde".

Joh. 15:7 "Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden".

Joh. 15:5 "Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mijblijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kuntgij niets doen."

De plaats van onze dienstHet werkterrein van eenchristen kan de gehele aarde omvatten, de Here God bepaald waar iemandmag werken en welke taak voor hem/haar is weggelegd.

Hand. 1:8 "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heiligeGeest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en ingeheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde".

Matth. 13:38 "de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het
Koninkrijk".

Mark. 16:15 "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping".

BesluitDienen is een centrale term in de bijbelse boodschap. Het vindt zowel een toepassing op deverhouding tot God als tot die onder de mensen. Dienen kan zonder vernederend te zijn.
Dienen is van toepassing zowel op Jezus zelf, als op de christenen, als op de apostelen. Jezusbiedt een totaal voorbeeld van dienstbaarheid: de voetwassing, het laatste avondmaal, de gave van Zijn leven.

Dienen is van toepassing zowel op wat wij 'caritas' noemen als op de verkondiging en de gemeenteleiding. Iedere verantwoordelijkheid kan beschouwd worden als een dienst. Ze wordt iemand toevertrouwd als een vorm van delen met anderen.

In het Nieuwe Testament2 wordt 'diakonein' gebruikt om
- de dienst aan tafel aan te duiden (Mc 1,13.31; Mt 4,11; Lc 10,40; 17,8; Joh 2,5-9; 12,2);

In het Oude Testament komt 'diakonie, diakonein' slechts tweemaal voor, en telkens zonder religieuze connotatie, dit in tegenstelling tot het gebruik van deze woorden in het Nieuwe Testament.

- het woord betekent ook de (materiële) organisatie van de christelijke gemeenschap (Hd 6,2; zie ook Lc 8,2-3);

- dit is geen puur administratieve aangelegenheid, maar het is een dienst die wordt
uitgeoefend vanuit de genade die ieder geschonken is (Rom 12,7; Heb 6,10);

- de zorg voor de armen is van grote betekenis voor Paulus, ondermeer in de kerk van
Jeruzalem (2Kor 2,8.20; 9,1.12-13; Rom 15,25.31; Hd 11,29; 12,25);

- 'diakonein' wordt breder gepreciseerd in de Apostolische geschriften: er worden 'ambten' mee aangeduid die niet louter caritatief zijn maar die ook verband houden met profetie en andere uitzonderlijke gaven (1Kor 16,15; 1Pe 4,11; Kol 4,12.17; Ef 4,11-12).

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)