HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                   

Gelijkenissen van Jezus - deel 19 - 'De Barmhartige Samaritaan'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

De gelijkenis van 'De Barmhartige Samaritaan'

Lucas 10: 25 - 37)

De Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is een verhaal in het Nieuwe Testament van de Bijbel, verteld door Jezus.

In het verhaal weigeren eerst twee hooggeplaatste Joden (een priester en een Leviet) om hun handen vuil te maken om een slachtoffer van een geweldsmisdrijf langs de kant de weg te helpen, maar later blijkt een Samaritaan (een door de Joden geminacht volk destijds) wel hulpvaardig. Wat met deze gelijkenis moet worden overgebracht is dat telt wat iemand doet, niet wat hij is. En niet alleen de letter van de wet, ook de geest van de wet moet worden nageleefd, is de stelling.

Van wie ben ik de naaste? (Lucas 10: 25 - 37)

Er kwam een wetgeleerde naar Jezus toe die hem op de proef wildestellen. Hij vroeg: "Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aanhet eeuwige leven?" Jezus zei tegen hem: "Wat staat er in de wet? Watleest u daar?" Hij antwoordde: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uwhart en heel uw ziel, met inzet van al uw krachten en met heel uwverstand, en heb uw naaste lief als uzelf." Toen zei Jezus: "Dat isgoed geantwoord; doe dat en u zult leven."
Maar de man wilde zichzelf rechtvaardigen en zei: "En wie is dan mijnnaaste?" Daarop zei Jezus: "Er was eens een man die van Jeruzalem naarJericho ging en door rovers werd overvallen. Ze beroofden hem ensloegen hem en lieten hem halfdood liggen. Nu kwam daar een priesterlangs, op weg naar Jericho. Hij zag hem liggen, maar ging met een boogom hem heen. Hetzelfde deed een Leviet die daarlangs kwam; ook hij gingmet een boog voorbij. Een Samaritaan die op reis was, kwam daar ooklangs. Hij ging naar hem toe, verzorgde zijn wonden met olie en wijn enverbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen ezel en bracht hem naareen herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende dag nam hij tweezilverstukken, hij gaf die aan de herbergier en zei: Zorg voor hem, enmocht u meer kosten maken, dan zal ik u betalen als ik terugkom!"
En Jezus besloot: "Wat denkt u? Wie van deze drie is de naaste geweestvan de man die in handen viel van de rovers?" "Degene die zich het lotvan de man aantrok", antwoordde de wetgeleerde. En Jezus zei: "Ga danen doe als hij."

Op een dag kwam er een geleerde man naar Jezus toe en hij had eenvraag voor Jezus: "Jezus in de wet staat dat ik de heer mijn God moetliefhebben, met heel mijn hart, met heel mijn verstand en met heel mijnziel. En dat ik ook van mijn naaste moet houden, net zoals van mezelf,maar wie is mijn naaste?"

Als antwoord gaf Jezus hem het volgende verhaal:


"Er was eens een Joodseman die op reis ging van Jeruzalem naar Jericho. Het gebied waar de mandoor heen moest trekken, was een eenzaam, rotsachtig gebied, waar geenmensen woonden. Hij moest langs rotsen en kale heuvels en opeenssprongen er vanachter een rots, rovers vandaan, die gewapend waren metstokken. Ze sloegen hem bont en blauw, namen hem alles af, toen gingenze weer weg en lieten de man halfdood liggen.

De man kon niets, maar gelukkig, hij hoorde in de verte voetstappennaderen. Toen de persoon wat dichterbij was, zag de man dat het eenpriester was, hij dacht, die zal me wel helpen. Maar de priester deedniets, want hij was veel te bang, dat de rovers ook hem zouden slaan enhij maakte dat hij er snel van door ging. De man bleef liggen, in degloeiend hete zon en alles deed pijn. Een hele tijd later hoorde hijweer voetstappen. Er kwam weer iemand aan, dit maal was het een Leviet,dit is ook iemand die in de tempel werkt. Iemand die in de tempel werktzal mij toch wel helpen dacht de gewonde man? Maar nee, ook deze manmaakte dat hij gauw weg was en liet de man aan zijn lot over. Urengingen weer voorbij, en de man kreeg een ontzettende dorst en zijnwonden deden zo'n pijn. Nu zou er wel niemand meer langskomen en zouhij zeker doodgaan.

Maar hoor, dat waren de hoeven van een ezel! Misschien kwam er nu tochnog iemand hem helpen. Toen de man even opkeek zag hij dat het eenSamaritaan was. Hij liet zijn hoofd weer zakken. Die Samaritaan zou hemzeker niet helpen, want Joden en Samaritanen waren vijanden. De man zouhem zeker uitlachen en het helemaal niet erg vinden!

Het geluid kwam dichterbij en opeens stopte het, zou die Samaritaan hemnog erger mishandelen? Maar nee, hij knielde neer bij de man en gaf hemwater te drinken. Daarna verzorgde hij de wonden en verbond ze. DeSamaritaan tilde de man op zijn ezel en bracht hem naar de herberg endaar legde hij hem in een bed en verzorgde hem verder.

De volgende ochtend moest de Samaritaan weer verder reizen, maar hijzei tegen de herbergier dat deze zo goed mogelijk moest zorgen voor deman en dat hij op de terug weg alles zou betalen.

Jezus vroeg nu aan de geleerde man: "Wie van deze drie denkt u dat denaaste is geweest van de gewonde man?". Dat was wel erg simpel! DeSamaritaan natuurlijk! Toen gaf Jezus hem een moeilijk opdracht, gaheen en doe ook zo als de Samaritaan!
 
Uitleg van Lucas 10: 25 – 37

Een geleerde komt naar Jezus toe met een vraag. Hij vraagt het nietomdat hij het niet weet, of bang is om niet het eeuwige leven tekrijgen, maar hij wil Jezus op de proef tellen. Kijken of hij echt weliets weet. Hij begint met Rabbi, het woord voor leraar en dit is heelaardig van hem, want de geleerden zijn over het algemeen heelwantrouwig ten opzichte van Jezus.

Jezus maakt er dan een leergesprek van en vraagt de geleerde wat er inde schrift staat, wat is het grootste gebod. Ooh, maar dit weet degeleerde ontzettend goed: “Gij zult de Heer uw God liefhebben,met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en metgeheel uw verstand”. Dat laatste heeft hij er zelf aantoegevoegd, want de geleerden gingen er nu prat op dat ze zo slim enverstandig waren. Maar dan vraagt Jezus verder, wat is het tweede geboddaaraan gelijk. Dat was dat je je naaste moet liefhebben als jezelf.

Jezus doelt met het op laten zeggen er ook op dat iedereen precies inde geschriften, de Bijbel, kan lezen hoe men moet leven en lief hebben,maar alleen iemand met een oprecht hart kan het lezen. Maar mensenvinden het soms zo moeilijk om met hun hele hart lief te hebben enJezus probeert ze hier de kracht voor te geven door ze de gelijkenissente vertellen.

De vraag van de geleerde luidt dan wie is mijn naaste? Het woord naastebetekent oorspronkelijk iemand met wie men omgang heeft. In de praktijkbetekende dit vaak dat daartoe de geloofsgenoten werden gerekend. Ookde vreemdelingen die er leefden werden hier dan toe gerekend, zemoesten dan wel ook Joods zijn.
Daarnaast is er over deze vraag ook vaak getwist of je je naaste ookmoest helpen als het gevaar opbracht voor het eigen leven. Maar Jezusgaat deze discussies helemaal niet aan. Daarom neemt hij als voorbeeldeen onbesneden Samaritaan die de weg van zijn hart volgt en zijn volleplicht doet.

De weg van Jeruzalem naar Jericho is een weg van 27 km lang en het iseen steile weg naar beneden. Alleen op het allerlei steilste stuk stondeen uitkijkpost, maar verder nergens in het rotsachtige gebied. Voor derovers een prachtig gebied met veel plaatsen waar ze zich kondenverstoppen achter de rotsen. Deze rovers waren tot alles in staat.

Toevallig komt er dan een priester langs. Het is waarschijnlijk niet zotoevallig dat Jezus juist voor deze twee mensen kiest. Maar aan eenpriester hoef je niet te vragen wie de naaste is. Hij zal toch welhelpen! Maar de vraag is nu hoeveel heb je over voor je naaste, want depriester is geroepen tot een uiterst gewichtige taak. Priesters mogennamelijk geen lijk aanraken, niet direct achter de kist lopen bij eenbegrafenis, geen sterfhuis binnengaan, geen rouwkleding dragen of haar-en baarddracht veranderen. De gewone priesters mochten dit nog wel bijouders en kinderen, broers en zussen (maar dus niet bij hun eigenvrouw!).

Voor de hogepriester was er maar 1 uitzondering. Dat waren deplichtdoden. Dit waren mensen zonder familie en de laatste eer moesttoch bewezen worden. Maar de Sadduceeërs, stonden zelfs dit niettoe. Het was ook nog eens zo dat als een priester dus iemand aanraaktewerd hij onrein en dan mocht hij geen dienst doen in de tempel. Maardaar was nu eigenlijk helemaal geen sprake van want ook deze man gingvan Jeruzalem naar Jericho, dus hij was klaar en mocht met verlof naarhuis. Toch loopt hij door omdat hij zich beroept op zijn ambt.

De leviet na hem doet het zelfde. Levieten konden in de tempelverschillende diensten vervullen en er waren grote verschillen in rangen stand. Zo konden ze in het koor zingen of behoren tot detempelpolitie. Maar de leviet treedt in de voetsporen van zijn heer, depriester.

Dan begint Jezus over een Samaritaan. Dit volk is bij de Joden nog meergehaat dan gewone heidenen. De verhoudingen waren in die dagen ook erggespannen.
Deze man heeft meer haast dan de priester en de leviet, want hij is opreis als handelaar en tijd is geld. Daarnaast is voor hem het gevaarvoor rovers nog gevaarlijker. Om hem aan te vallen zullen ze zich geenmoment bedenken. Het zou dus normaal zijn geweest wanneer de Samaritaanzijn ezel had aangezet tot een nog hogere snelheid. Maar hij laat zijndier stilhouden, stapt af en gaat naar de man. De gewonde man nu wordtwel bang, want een Samaritaan, kun je daar wat goeds van verwachten? DeSamaritaan neemt een grote verantwoordelijkheid nu op zich, want het iseen gebruik dat wanneer men een ongelukkige aanraakt, deze ook verdermoest verzorgen en alle kosten voor hem moest betalen.

De Samaritaan verbindt de wonden van de man met olie en wijn, dat waseen verzachtend middel voor open wonden. Dan kan de man in ieder gevalweer op de ezel zitten, maar ook deze reis zal geen prettige zijngeweest want de af te leggen afstand is lang, de weg is smal en steilen er was nog altijd het gevaar aanwezig dat de rovers terug kwamen.

De Samaritaan doet wat de situatie van hem eist alsof het gewoon is.Hij heeft ook de nodige kennis in huis, want de herbergier had zo eenhalf dode man geweigerd, maar de Samaritaan was hier bekend en betaaldegoed.

Toch moet de Samaritaan de volgende ochtend weer verder, want dat eisende zaken van hem. Hij betaalt dan ook twee denariën voor hem zelfen de gewonde man en hij laat deze hier achter. Wel met de mededelingdat hij goed verzorgd moet worden en dat hij later de rest wel komtbetalen. Ook stelt de Samaritaan zich verantwoordelijk voor verderekosten, bijvoorbeeld dus voor als de man het niet zo halen. Dan reistde Samaritaan af.

Nu vraagt Jezus aan de geleerde wie is nu de naaste. Het is deschriftgeleerde te min om het woord Samaritaan in de mond te nemen enhij zegt dan de laatste van de drie, maar hij weet er wel aan toe tevoegen dat deze hem barmhartigheid getoond heeft. Jezus zegt nu tegenhem dat hij moet gaan en hetzelfde moet doen. Iets wat heel ergmoeilijk was voor geleerden omdat zij graag met theorieën kwamenaanzetten en niet praktisch bezig waren.
Wie is jouw naaste?

Wees dus niet alleen lief voor mensen waar je van houd, maar wees lieftegen iedereen. Zo kunnen mensen ook aan jou zien dat je een kind vanGod bent. Denk niet als mensen je nodig hebben: 'Oh die, nou die doetook nooit wat voor mij' , of: 'dat klasgenootje pest mij altijd, moetik hém nu helpen?' Laat de liefde voorop staan zoals bij deSamaritaan. Dat is vaak heel moeilijk. Want dan maak je je klein. Maardat is wel precies wat God van jou en mij vraagt. Als je zo probeert televen, heeft God je lief, en zal Hij je de kracht ervoor geven om tedoen zoals de Samaritaan deed.

gelijkenis van 'Het huis op de rots'

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)