HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                       

Gelijkenissen van Jezus - deel 23 - 'De torenbouw'

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een inleiding op deze serie van 29 leerzame lessen

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 A B S
   ( S = INLEIDING OP DEZE SERIE   A = SPECIAL 1     B = SPECIAL 2 )

Lees de Bijbel

Het spreken in gelijkenissen (parabels) was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren. Aan het begin van het Evangelie naar Markus – nadat Jezus maar net begonnen was met zijn bediening – staat dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Het moet ons dus duidelijk zijn dat, wanneer we het denken van Jezus zelf willen begrijpen, we geen beter studieobject kunnen vinden dan zijn gelijkenissen. Wij mogen deze gelijkenissen grondig bestuderen met een open verstand en hart – open om te leren en open om vreugde toe te laten.
Bijbel

Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

De gelijkenis van 'De torenbouw'gelijkenis van 'Het huis op de rots'

Verhaal Lukas 14:28-33 Zie ook Lucas 9: 23-27 en 17:11-19

28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, enoverrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?

29 Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en nietkan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten.

30 Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen.

31 Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning teslaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is mettien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hemkomt?

32 Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient.

33 Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.

Jezus volgen houdt in, het kruis dragen. (Wat zou Jezus bedoelen met zijn uitspraken? Wat leer je daarvan?)

1 In de kerk roept Christus iedereen op om zijn leerling te zijn.

Niet maar een groepje, nee, wij allemaal mogen ons aangesproken wetendoor deze woorden van de Heiland: Kom maar bij Mij, als je moe bent,vind je bij Mij rust.
Heerlijk!
Maar dan volgt er ook: Neem maar je kruis op je.
Dat is ook het bijzondere. Rust vinden bij Christus, zijn leerling mogen zijn,

dat betekent: je kruis dragen (14:27)

Dat hebben we twee keer gehoord vanmorgen, uit Lucas 9 en uit Lucas 14.
Maar gaat dat niet wat ver? Je kruis dragen, moet iedereen dat dandoen, elke gelovige? We hoeven toch niet allemaal martelaar te worden?
Bovendien: kan ik dat wel?

2. Ben ik wel zo radicaal?

Wat het ook precies is, kruis dragen, het klinkt niet vrolijk. De HeerJezus heeft het ook over breken met je familie in vers 26, en over dekosten van het kruisdragen, vers 28.
Het heeft dus iets heel radicaals. Dan moet je echt wel helemaal voorHem gaan. Zoals een actievoerder van Greenpeace, die gaat echt voor datdoel: hij laat zich vastketenen aan het hek voor een kerncentrale, ofslaapt nachtenlang bovenin een boom, om te voorkomen dat die omgehaktwordt, of vaart met een speedbootje voor een groot vrachtschip metkernafval, om dumping te voorkomen. Moeten wij nu zo radicaal voorJezus gaan?
Kan ik dat wel?
Wil ik dat wel?
Radicaal voor m'n hobby, voor m'n huisdieren, voorm'n favoriete beroep of sport, ja, dat wil nog wel, maar radicaalvoor Jezus: wil ik dat?
Want je moet het wel willen.
Jezus zegt duidelijk in 9:23: "Wie achter mij aan wil komen, moetzijn kruis op zich nemen en Mij volgen." Willen wij het? Maar watis het dan eigenlijk?
Nu, dat blijkt ook wel uit Jezus' woorden.
In de eerste plaats is

3 Je kruis dragen is: breken met je oude mens, de zonde (14:26b)

Dat blijkt uit 14:26b, waar staat dat je moet breken, niet alleen metje familie, maar zelfs met je eigen leven. Dan wordt duidelijk datJezus niet bedoelt dat je zelfmoord pleegt, of je familie gaat haten.Nee, Jezus bedoeld dat je je oude leven weg moet doen: de zonde.
De zelfliefde, het egoïsme. Daar moet je mee breken.
Ook als je familie belangrijker voor je is dan Jezus, dan moet je daarmee breken. Jezus moet bovenaan, op de eerste plaats.
Wil je dat? Wil je je leven zo inrichten?
Ben je gehecht aan je bezittingen? Je geld, je spullen, je inkomen, jespaargeld, je bezittingen? Dan is de zonde van het materialisme in jeleven. Mij volgen is: loskomen van goederen, zegt Jezus Christus.Radicaal. Kijk maar naar die les aan de rijke jonge man. Breek met diezelfliefde. Dat is Jezus volgen.
Ben je verslaafd aan zondige beelden? Via tv, internet, bladen ofverkeerde plaatsen? Dan is de zonde van onreinheid en overspel in jeleven. Jezus volgen is daarmee breken. Radicaal die beelden wegdoen uitje leven: schoon internetten en alleen goede programma's kijken.Dat is: je kruis dragen. Vechten voor een rein leven.
Leef je in een slechte verhouding met je naaste? Op voet van ruzie ofoorlog? Je kruis dragen en Jezus volgen is: naar hem of haar toegaan,de moed vatten en gaan, en je met elkaar verzoenen.
Je kruis dragen

4 het is ook: bereidheid voor Christus al het mindere op te geven

Erkomt ruimte, gelegenheid en tijd om je leven een nieuwe wending tegeven. Jezus Christus en zijn Woord worden het belangrijkste in jeleven. Je krijgt tijd en bereidheid om dingen aan Hem te wijden. En omook eens iets na te laten om het dus aan Hem te geven. Een feest,uitgaan, drinken, een beetje tijd, of een beetje geld. Als je niet meervastzit aan je geld, kun je er iets moois mee doen voor Hem! Voornaastenhulp of kerkelijke of evangelisatie of zendingsdoeleinen.
Als je je tijd niet meer besteedt aan zondige of inhoudsloze dingen,komt er tijd vrij voor Hem, voor Jezus. Dan kun je meedoen in eencommissie of werkgroepje, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Tochga je dat willen en doen. Maar:

5 Dat is best radicaal!

hé, alles bij elkaar.
En dat mag dus. Niet bang zijn wat een ander er van vindt. Het mag.
Wist u dat? Dat Christus het heerlijk vindt, als wij radicaal zijn voorHem? Dat we niet bang, voorzichtig hoeven te zijn, om dingen voor Hemte doen, persoonlijk, in ons leven? Echt kiezen voor Hem? Niet alleendenken: dat zou wel mooi zijn, maar dan ook verder: het gaan doen.Bijvoorbeeld je tijd aan Hem wijden. Echt zeggen: nu ga ik het doen:één avond per week is voor Hem. Ik ga meedoen met dieclub. Vereniging, bijbelstudie. Ik ga me aandienen. Of: 10% van mijninkomen is voor Hem. Of: 1% van mijn inkomen gaat in 't vervolgextra naar de armsten in de wereld, de vluchtelingen, ZOA, of dezending. Of: een jaar van mijn leven is voor Hem. Ik ga een diaconaaljaar doen. Of: ik ga meedoen met een werkgroep om elkaar te helpen reinte leven in deze versexte samenleving. Radicaal jezelf aanpakken enanderen helpen. Het mag! Het woord van onze Leidsman Jezus is bestradicaal. En wat is het mooi om radicale christenen te zien. Jongerendie het dan toch doen. Ouderen die er toch in voorgaan.
Maar kan dat allemaal zomaar?
Klinkt het niet wat te enthousiast, zou u kunnen vragen? Want: Jezus volgen kost wel wat! Dat is waar.

6 Je kruis dragen kost je je oude leven.

Daar waarschuwt Jezus dus voor. Als je Mij wil volgen, met je welbereid zijn te breken met jezelf, je oude leven dat genoot vanmaterialisme, sexuele zonde en egoïsme. En, zegt Jezus, Ik vraagzelfs nog meer van je: niet alleen het breken met die zonden, maar ookdat je dingen achterlaat die het volgen van Mij belemmeren: dat kan eenhobby zijn, of een beroep waarin je je helemaal verliest. Het kunnenzelfs je ouders zijn, als ze je belemmeren in het volgen van Jezus.Jezus heeft voorrang boven je broer, je zus, je vader of moeder, jazelfs je man of je vrouw, of je beider kinderen. Lucas 14:26. Wil jedat? Ben je daartoe bereid?
Beantwoord die vraag, voordat je echt je leven aan Christus geeft,daartoe spoort Hij Zelf aan in 14: 28-30. Bereken eerst de kosten. Alsje je geld weggeeft aan de armen, en later spijt krijgt, wat zou je danongelukkig zijn. Dat zelfde verdriet van die rijke jonge man, dievoelde dat hij te veel van zijn geld hield om het weg te kunnen geven.Als je stopt met zondigen, en er dan naar terugverlangt, wat heb je hetdan moeilijk. Dat is de moeite van alle verslavingen. Nee, je moetweten dat je oude leven dan ook echt gekruisigd wordt. En als je jezelfaan Hem wijdt, dat je dan echt afstand doet van bepaalde pleziertjes ofluxe welvaart. Bereken nu eerst die kosten.
Maar weet dan dat er...

7 Maar er is ook de beloning: je wint je nieuwe leven (9:24-25)

En hier ligt het gewicht, de drang om er voor te vechten toch'ja' te zeggen tegen Jezus. Ook u, ook jij, die misschienzegt: "nou, dat weet ik zo nog niet, of ik dat wel kan, Jezusvolgen en m'n kruis dragen, en die dingen van de wereld zoalsfesetjes en luxe enzo, die zijn toch best mooi"… Je moetweten dat het maar niet een optie is.
Het is niet zo dat je kunt kiezen als gelovige: je kruis dragen ofniet. Het zelf doen of het aan anderen overlaten, die meer radicaalzijn. Nee, Jezus maakt duidelijk dat je leven er van afhangt. Datblijkt vooral uit Lucas 9:24 en 25. "Wie zijn leven wilvasthouden", zegt Jezu
 Lucas 9: 23-27 en 14:25-30 en 17:11-19 s,en daarmee bedoelt Hij dat oude leven. Als je denkt dat je blijft levenals je maar aan die zonden blijft hangen: aan je materialisme, aan jeverslavingszonden, aan je onreine daden, aan het egoïsme en dehaat die in je hart is, dan zul je het verliezen. Niet zomaar ietsverliezen, maar je leven verliezen. Dan zul je doodgaan. Ook geestelijkeeuwig dood. Er is maar één weg om echt te leven, en datis door die oude mens te doden. "Wie zijn leven verliest omChristus wil, die zal het behouden." Als je breekt met je zonden,en je hebt radicaal iets over voor Jezus, dan win je je leven. En...

8 Die beloning is de kosten zeker waard (14:28)

Dat drukt de Heer uit in 9:25.
Je leven is je toch meer waard dan je zonden en het tijdelijke wat ookbest opgeefbaar is? Waarom zou je ter wille van het tijdelijke, zoalsgeld, huizen, bezittingen, drank, verslavingen of feestjes je hetechte, blijvende laten afpakken? Dat zou toch onlogisch, dat zou tochdwaas zijn? De beloning die Jezus geeft, het eeuwige leven, is hetzeker, meer dan waard.

Bent u ook nieuwsgierig hoe dat leven er uitziet?
Met het kruis op je schouders achter Jezus aan?
Word je dan een zielepoot, die zich zeulend voortsleept door de wereld?
Die niks mag, nergens naar toegaat, en voortdurend zijn vingertje opheft?
Nee,

9 Het volgen van Jezus Christus is: intens leven

Zo mogen we het omschrijven. Iemand die zijn kruis draagt achterChristus aan, kent net zo goed ook vreugde, blijdschap, maar ookverdriet in zijn leven.
Je kruis dragen betekent niet dat allen ook letterlijk martelarenworden. Het betekent ook niet dat allen zendelingen moeten worden. Hetbetekent dat we elk, iedereen op zijn eigen plaats heel overtuigd enbewust en van harte voor Christus leeft. Intens leven, achter JezusChristus aan.
Dat betekent ten eerste:

10 Intens verdriet om zonde en kwaad hebben.

Iser een zonde in je leven. Op het gebeid van begeerte, materialisme,sex, verslaving, onverschilligheid, ruzie met je naaste of welke ookmaar. Wees dan intens verdrietig. Daar begint het mee. Praat het nietgoed. Bagatelliseer het niet. Neem het serieus. Vooral voor God. Huilvoor Hem, toon hem berouw en vraag vergeving en bevrijding. Dat is jekruis opnemen.
Het betekent ten tweede ook:

11 Intens geluk kennen om Jezus Christus, onze Redder

Want bij Hem kun je niet alleen huilen, maar ook schuilen. Hij vergeeftonze zonden door zijn kruis, waaraan Hij stierf. Maar Hij is niet dood.Hij leeft en zo toont Hij dat juist Hem volgen en je kruis dragen naarhet leven leidt. Hij is ons voorgegaan op de weg naar het leven, viahet kruis.
Daarom mogen we, intens gelukkig, Christus Jezus omhelzen, alles vanHem verwachten, de echte rust vinden. Want ons leven is veilig, gereddoor Hem, onze Verlosser, de Zoon van God zelf. Wat er nog over is aanzonde in ons leven gaat Hij opruimen, helemaal, dat heeft Hij beloofd.
Daarom kennen we tenslotte ook...

12 Intense dankbaarheid, op welke manier dan ook! (17:16)

om de vergeving, de redding en de vernieuwing van ons leven.
De Heer Jezus toont ook dat in zijn leven op aarde. Als de zondares inLucas 7:47 de voeten van Jezus zalft, en ze kust en ze droogt met haareigen haar, dan legt de Heer uit dat je zo kunt zien hoe dankbaar zeis. Hoe meer liefde en dankbaarheid iemand toont, hoe meer vergeving zoiemand heeft ontvangen, daar kun je wel van op aan, zo legt Hij uit.
In Lucas 17 dat wij mochten lezen, worden 10 mensen van huidvraat, een soort lepra, genezen door de Heer.
Maar na hun genezing komt slechts één van hen terug omJezus te bedanken. En die éne is een halve heiden: eenSamaritaan. Die had het meest gekregen: genezing voor een heiden van deGod van Israël. En Jezus verwijt het de anderen: waar zijn die?Jezus wil intense dankbaarheid. Doorleefd. Uitgesproken. Radicaal.
Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes.
Het is heerlijk Jezus te mogen volgen.
Want het is de enige weg naar het leven.
En het mooie is: als je Hem volgt ben je geen looser. Geen zielepoot,geen mens die niets mag en alles moet. Dan pas ben je echt vrij, als jevol vreugde het kruis van Jezus draagt.
Achter Hem aan.
Doe het. Kies ervoor. Wees radicaal. De beloning, een nieuw leven, is het meer dan waard!

Lees ook eens het document:  Wat is een gelijkenis eigenlijk?

Handig Hulpmiddel:  Een overzicht van de Gelijkenissen

    Overzicht van gelijkenissen in deze serie - maak maar een keus


LEES OOK EENS OVER
 : DE ZEVEN GELIJKENISSEN IN HET EVANGELIE VAN MATTHEÜS

LEES OOK EENS : DE GELIJKENISSEN VAN DE HEILAND VERKLAARD EN TOEGEPAST IN LEERREDENEN door C. H. Spurgeon
       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)